Domov pro osoby se zdravotním postižením

Prostory jsou částečně bezbariérové a částečně bariérové.

Poslání služby

Posláním sociální služby Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením ve Fryštáku je nabídnout lidem s mentálním postižením takovou míru pomoci a podpory, která vychází z individuálních potřeb. Pomoc či podpora poskytnutá zaměstnanci domova působí na klienty aktivně a rozvíjí jejich samostatnost, soběstačnost a motivuje k činnostem, které nevedou k dlouhodobé závislosti na poskytované sociální službě. Respektuje a zachovává lidskou důstojnost a základní lidská práva a svobody, usiluje o aktivní zapojení či návrat do běžného prostředí.

Kapacita

Počet lůžek: 24

V případě uvolnění kapacity v sociální slulžbě bude s žadatelem v období od 10. 8. 2020 do 30. 6. 2022 uzavřena smlouva o poskytování sociální služby na dobu určitou, a to do 30. 6. 2022.

Odůvodnění:

Dne 30. 9. 2019 schválila Rada Zlínského kraje usnesením č. 0731/R23/19 investiční záměr č. 1573/100/07/19 s názvem „SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky. Jedná se o rekonstrukci objektu, místo realizace: Dolní Dědina č. p. 2, Zlín – Příluky, v souladu s „Materiálně technickým standardem pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou.“ Realizací tohoto záměru se zvýší životní komfort uživatelů služby. Sociální služba je nyní poskytována ve Fryštáku – Jadrníčkově vile (památkově chráněná vila) a přistaveném objektu s kapacitou 24 klientů. Objekty jsou zastaralé a nejsou přizpůsobené požadavkům pro život imobilních osob. Realizací investičního záměru dojde ke zvýšení kvality života uživatelů a k zajištění kompletní bezbariérovosti. Celková kapacita zrekonstruovaného objektu bude 18 klientů, kteří budou bydlet ve 4 samostatných domácnostech: 2 domácnosti – každá pro 5 klientů a 2 domácnosti – každá pro 4 klienty. Tímto krokem bude stávající kapacita snížena o 6 lůžek.

Cíle

 • Udržení či rozvoj schopností, dovedností, vědomostí klienta v rámci možností daných mírou jeho postižení, věkovým a individuálním zvláštnostem.
 • Dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a snižování závislosti na službě.
 • Upevnění vztahů klienta s rodinou, známými a navazování přirozených mezilidských vztahů klienta s novými přáteli.

Zásady

 • Zásada individuálního přístupu
  Při poskytování sociální služby vycházíme z individuálních potřeb, pření a schopností klienta.
  Společně s klientem plánujeme průběh služby s ohledem na možnosti poskytovatele.
 • Zásada začlenění klienta do společnosti
  Běžně dostupné služby nejsou zajišťovány v domácnostech domova, kde klient bydlí.
  Podporujeme klienta ve využívání běžných služeb.
  Podporujeme klienta při rozvoji dovedností potřebných k zapojení do komunitního života.
 • Zásada respektování lidských práv
  Při práci s klientem se snažíme vytvářet podmínky, které zaručují a respektují důstojnost klienta – např. vhodné oslovování.
  Poskytování informací srozumitelným způsobem pro klienta.
  Pomáháme klientům zvládnout běžné rizikové situace bezpečným způsobem.

Cílová skupina

Osoby ve věku od 15 do 80 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení, středně těžkého až hlubokého, popřípadě kombinovaného – převážně tělesného postižení v kombinaci s mentálním postižením.

Služba není určena 

 • osobám s mentálním postižením v kombinaci s duševní poruchou se sklony k agresivnímu chování, která není stabilizována
 • osobám s mentálním postižením v kombinaci s úplnou ztrátou zraku nebo sluchu

Základní činnosti

Poskytnutí ubytování

Nabízíme celoroční ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových či třílůžkových pokojích, včetně dodávky elektrické energie, vody, zabezpečení optimálního tepelného režimu, údržby a oprav bývaného prostoru.

Poskytnutí stravy

Zajišťujeme celodenní stravování, které se skládá ze tří hlavních jídel a svačiny. Hlavní jídla jsou řešeny externí dodavatelskou firmou. V rámci jednotlivých jídel je zajišťován i pitný režim. Uživatele služby zapojujeme do příprav svačin, nákupů a stolování.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabízíme možnosti a pomáháme při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu, jako je podávání stravy, při pohybu, orientaci, využívání veřejně dostupných služeb, pomoc při vstávání a uléhání, pomoc při hygieně.

Pomoc při osobní hygieně

Poskytujeme podmínky pro osobní hygienu, pomáháme při osobní hygieně. Péči o osobní hygienu uživatelů zajišťují pracovníci v přímé péči. Uživatele také zapojujeme do nákupu prostředků o sebepéči, snažíme se využívat vnější zdroje jako je kadeřnictví, manikúra, pedikúra, léčebné koupele.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Individuální aktivizace se odvíjí od přání, potřeb a možností uživatele. Podporujeme individuální zájmy uživatelů. Využíváme různé prvky relaxačních technik. Usilujeme o získání a upevňování pracovních návyků uživatele a o celoživotní rozvoj. Nabízíme pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Vedeme uživatele k samostatnosti při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Nabízíme pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou

Sociálně terapeutické činnosti

Podporujeme rozvoj schopností a dovednosti uživatelů služby, motivujeme je, snažíme se jim najít vhodnou aktivitu.

Uplatňování práv

Dbáme na ochranu práv uživatelů, jejich důstojnost, jsme nápomocni pro jednání se soudy, úřady a to vždy s nejlepším zájmem pro uživatele.

Doba poskytování činnosti

Službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně.

Kontakty

Máte zájem o poskytování sociální služby?